Bóng đèn huỳnh quang thải được thu gom về Nhà máy gồm nhiều loại có hình dạng, kích thước khác nhau (bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn compact, bóng đèn tròn,…). Khi thu gom về Nhà máy được phân loại và lưu giữ trong các thùng phuy nhựa loại 200 lít.

Bóng đèn từ thùng chứa được công nhân đưa vào thiết bị đập, nghiền thông qua hệ thống ống nạp. Ống nạp có nhiều hình dạng khác nhau phù hợp với từng loại bóng đèn, bóng đèn được đập, nghiền trong thiết bị kín với kích thước khoảng từ 2-5mm. Trong quá trình đập nghiền bóng đèn sẽ phát sinh bụi có chứa huỳnh quang và hơi thủy ngân. Do đó hỗn hợp bụi và hơi thủy ngân được đưa qua hệ thống xử lý đa cấp (bụi được xử lý bởi 2 túi lọc, còn hơi thủy ngân được xử lý bằng than hoạt tính) thông qua quạt hút.

Sản phẩm từ máy đập, nghiền sẽ được cô lập trong bể đóng kén.