Hướng dẫn phân loại chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường

Mẫu chứng từ chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý chất thải nguy hại ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu Báo cáo Quản lý chất thải nguy hại định kỳ của Chủ nguồn thải kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý chất thải nguy hại ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạicủa Chủ nguồn thải kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý chất thải nguy hại ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu Biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường ban hành ngày 13 tháng 05 năm 2019

Mẫu Báo cáo Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt của Chủ nguồn thải theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường ban hành ngày 13 tháng 05 năm 2019

Mẫu Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại của Cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mẫu Báo cáo kết quả Quản lý chất thải y tế của Cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải Y tế ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015

Nghị định 38/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về Quản lý chất thải và phế liệu ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2015.